دارای لیسانس رشته گرافیک ، سابقه کار ۱۵ ساله در گرافیک چاپ و تبلیغات و آموزش نرم افزارهای گرافیکی