موسیقی بصورت آرشیو موجود می باشد ودر غیر این صورت از سایت های خاص دانلود می‌شود!