ساخت موشن گرافیک در موضوعات مختلف

سابقه همکاری با سازمان های خصوصی و دولتی

همراه با نریشن گویندگان معتبر رادیو و تلویزیون