طراحی، برنامه ریزی و اجرای طرح های تحقیقات بازار در منطقه شمالغرب کشور.

تحقیقات بازاریابی در استان های آذربایجان شرقی، غربی
تحقیقات بازاریابی نوین در استان های آذربایجان شرقی، غربی
تحقیق بازاریابی در استان های آذربایجان شرقی، غربی
تحقیقات بازاریابی در اردبیل
تحقیقات بازاریابی نوین اردبیل
تحقیق بازاریابی در اردبیل