همکاری بسیاری با مجلات تخصصی و حتی مجلات آنلاین سئو داشتم