ترجمه مقاله، کتاب، گزارش خبری و سخنرانی
ترجمه متعدد گزارش خبری و مقاله

ترجمه انگلیسی به فارسی و برعکس

ترجمه فارسی به انگلیسی و برعکس

سخنرانی و کتاب