کار به صورت دستی انجام می شود وبه صورت دستی تحویل داد می شود