رشته تحصیلیم گرافیکه سابقه کار تو شرکتو ندارم ولی سفارش کار زیاد داشتم و انجام دادم کار عکاسی هم انجام میدم.