نحوه انجام کار :

۱. آشنایی با مشتری و بروشور درخواستی وی

۲. در صورت تمایل و پرداخت مبلغ اضافه عکاسی از خدمات ارائه شده ی مشتری در بروشور

۳. طراحی و ارائه ی عکس از بروشور

۴. درصورت تایید تحویل فایل