نحوه انجام کار :

۱. مکالمه و آشنایی با محصول مورد نظر مشتری و روحیات مشتری و پیشنهادات وی

۲‌.طراحی اتود های اولیه و ارائه به مشتری

۳. در صورت تایید مشتری ، ارائه ی فایل اجرا شده