نحوه انجام کار :

۱. آشنایی با روحیات و درخواست مشتری

۲. ارائه ی عکس از کار

۳. در صورت تایید ارائه ی فایل اصلی