مراحل انجام گرفتن کار

۱. آشنایی با مشتری و درخواست و فیلد کاری وی

۲. طراحی کار و ارائه ی نمونه ای از آن

۳. در صورت تایید نهایی مشتری ، تحویل کار

۴. درصورت تمایل مشتری و ارائه مبلغ ، چاپ