مراحل انجام کار :

۱.آشنایی با فیلد کاری و روحیات و نظرات مشتری

۲.ارائه ی ۵ اتود از طرح ها و انتخاب مشتری

۴. ارائه ی نمونه از لوگو اجرا شده

۳. ارائه ی فایل pdf