از ابتدا تا انتها با مشتری در ارتباطم واتود اولیه دستی انجام میشود