انجام طرح های گرافیکی در فوتوشاپ مثل پوستر و بنر.انجام پروژه ظرف ۴ روز تا یک هفته