مشتاق و متخصص در ترجمه به خصوص در حوزه پزشکی و مقالات این حوزه، نویسنده و تولید محتوا در زمینه پزشکی