استقرار نظام ایزو و پیشرفت اهداف در سازمان نیازمند کنترل دائم و منظم امور و فرآیندهاست، در کنار آن بایستی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه هم انجام شود که همه این فرآیندها طی جلسات منظم انجام می شود.

بنده با تجربه حدود ۷ سال فعالیت در این زمینه که ۴ سال آن را سرممیز بوده ام می توانم مسیر حرکت سازمان را کنترل و در جهت رسیدن سریعتر به اهداف و رشد بهره وری برنامه ریزی اصلاحی، پیشگیرانه و فعالانه داشته باشم.