داراي مدرك icdl

داراي گواهينامه نرم افزار استوري لاين و كپتي ويت و….

به ازاي هرصفحه كامل،فقطط مبلغ٢هزارتومان🤩

درصورت داشتن جداول سخت و پيچيده مبلغ با هماهنگي مشتري افزايش مي يابد🌸