ضرورت کدگذاری کالا :

اگر تعداد کالاها درکسب و کار شما به بیش از ۵۰۰ قلم رسیده و روز به روز بر تعداد آنها افزوده میشود، و اگر شرح و مشخصات کالاها باید دقیق و فنی نگاشته شود تا در بخش های مختلف بطور کامل از آن استفاده شود و اگر لازم است خلاصه شرح کالا در مکاتبات آورده شود وودلایل دیگر، لازم است که شما یک سیستم طبقه بندی و کدگذاری فنی کالا برای اقلام خود انتخاب کنید.

کالاهای صنعتی را باید به دو دسته زیر تقسیم کرد :

۱- کالاهای پروژه ای (Project items)

۲- کالاهای غیر پروژه ای یا انبارشی (Store Stock items)

کالاهای پروژه ای به کالاهایی گفته میشود که اختصاصا برای پروژه خاصی سفارش میشود و بعد از اتمام پروژه باید تکلیف اقلام مازاد پروژه را با فروش و واگذاری و انتقال آنها یکسره کرد و کار اقلام پایان خواهد یافت. این نوع کالاها نیاز به کدگذاری ندارند یا یک کدگذاری ساده برای اقلام آن که ترکیبی از شماره پروژه و شماره قلم کالای مورد سفارش است، کفایت خواهد کرد.

اما کالاهای انبارشی به کالاهایی گفته میشود که لازم است برای تعمیر و نگهداری تاسیسات سالهای متوالی خریداری و در انبار نگهداری شوند و به نسبتی که برای تعمیر و نگهداری مصرف میشوند باید تجدید سفارش، خریداری و در انبار جایگزین شوند و این چرخه و فرایند بسیار طولانی بوده و بارها و بارها تکرار خواهد شد و به اندازه عمر تاسیسات به درازا خواهد کشید. کدگذاری این نوع کالاها بدلیل طولانی بودن فرایند خرید و نگهداری و مصرف آن در انبار و تاسیسات و بدلیل دقت هایی که باید در نوشتن شرح و مشخصات کالا انحام شود تا از اشتباهات احتمالی و تنوع و تکرار اقلام جلوگیری شود بسیار اهمیت پیدا میکند. و به همین دلیل مهمی برای کدگذاری قرار گرفته است.