آماده نمودن متن های حقوقی مد نظر شمتا از قبیل تهیه و تنظیم دادخواست ها یا شکوائیه های حقوقی

تنظیم و نگارش نامه های رسمی و اداری

ارائه مشاوره حقوقی