با استفاده از نرم افزارهای روز مهندسی قادر به مدلسازی انواع قطعات صنعتی هستم.