یک برنامه برای مدیریت و ثبت محصولات خریداری شده ، فهرست بدهکاران و بزهکاران و …. با چارچوب ارزشی مناسب.