در ۱۰ جلسه حرفه ای شو

من در ۱۰ جلسه ۰ تا ۱۰۰ فوتوشاپ رو به صورت کامل درس میدهم جلسه ای بیست هزار تومان و اگر هنر آموز در ۱۰ جلسه هنوز هم مشکل داشت به صورت رایگان درس میدهم این توضیحات درباره ی کورل هم صدق میکند.

اشتراک گزاری: