قیمت و تحویل کارشما بستگی به طرح خودتون داره، قطعااز اعتماد شما سؤاستفاده نمیشه👍🏽