انجام تایپ سریع و ده انگشتی به صورت دورکاری

تایپ فارسی صفحه ای ۱۰۰۰

تایپ انگلیسی صفحه ای ۲۰۰۰

تایپ فرمولی صفحه ای ۱۵۰۰