من میتونم تایپ فرمول، رسم نمودار، جای گذاری شکل و تایپ انگلیسی رو انجام بدم