رتبه ۹۰۰ کنکور ریاضی

درصد ریاضی ۷۰ در کنکور ۹۴

دانشجوی سال آخر عمران