لیسانس نرم افزار دارم ،معدل الف دانشگاه دولتی هستم ،جویای کار.