سابقه حرفه ای در زمینه ی انتخاب رشته دارم و همچنین سابقه ی تدریس به صورت غیررسمی را دارم.انتخاب رشته در داخل دانشگاه تهران انجام می گیرد.