فیلمنامه نویسی را به هر صورتی که بخواهید انجام میدهم. بالای پنج فیلمنامه دارم که تولید تمام محتوایشان را شخصا انجام داده ام. پنج سال است نویسنده ی حرفه ای هستم و لیسانس ادبیات فارسی هستم.