باسلام نمازقضای اموات نمازاستیجاری برای اموات باکمترین قیمت پذیرفته می شود ماه شعبان هست وفقط پانزده روز به ماه رمضان مانده بیایید به یاد آن هایی باشیم که سال هادرکنارمابودند واکنون نیستند