نویسنده ی سایت های اینترنتی؛ نویسنده ی چهار کتاب آنلاین. ویرایش کار در زمان مناسب نسبت به حجم اثر.