سابقم ۴سال هست و تو خونه کارم رو انجام میدم و میفروشم