پرتره درخواستی شما در اندازه آسه A3 با شیوه سیاه قلم اجرا خواهد شد و پس از گذشت سه روز از زمان ثبت سفارش به صورت رایگان برای شما ارسال خواهد شد.