*تایپ :

تایپ ساده ،فایل صوتی ، تایپ با رسم جدول ، فرمول نویسی ، تصویرگری ، رسم نمودار ، رسم شکل

زمـان تحـویل (( در سه بازه زمانی : ۱-تحویل عادی ، -نیمه فوری و ۳-فوری ))

هر صفحه استاندارد تایپ فارسی ۵۰ کلمه در نظر گرفته می شود که حدود ۱۸ خط با فونت ۱۴ یا ۰ خط با فونت ۱۶ می باشد .

هزینه هر صفحه تایپ ساده فارسی ۵۰۰ الی ۷۰۰ تومان ( بستگی به نوع کیفیت )