من در منزل همیشه بیکار هستم در تایپ کردن مهارت دارم

و می‌توانم سریع تایپ کنم .