مترجم تخصصی فیلم های آموزشی برای موسسات رای نو، مسترکلاس ایران، آروند

مترجم متن برای سایت نماگرد

مدرس زبان انگلیسی