من به صورت صفحه ای کار می کنم و با توجه به سابقه ی نویسندگیم، سعی در ارائه ی بهترین کیفیت رو دارم.