من سالهاست تو شرکت های گردشگری فعالیت میکنم. کارشناس ارشد کشاورزی هستم. با تجرمه انگلیسی به فارسی هم مشکلی ندارم. گرواپ اینستا و تلگرامم انجام میدم.