ارایه کلیه خدمات نظافتکاری تخصصیمنازل و مجتمعها

نگهداری از سالمند بیمار و کودک

ارایه خدمات ساختمانی تاسیساتی حفاظتی و …..

در ۲۰۰ رشته مختلف