مشتری میتواند دو روش تحویل را انتخاب کند .

۱.مراجعه ی مشتری

۲. پست کار = ۱۵۰۰۰ تومان

قیمت پایه ( بوم ۵۰×۵۰) ۲۰۰۰۰۰ تومان

بوم ۵۰×۷۰ = ۲۰۰۰۰۰+۱۰۰۰۰۰ تومان

بوم ۱۰۰ ×…. = ۲۰۰۰۰۰+۴۰۰۰۰۰ تومان

بر روی کاور ساز ، کیف و … = ۲۰۰۰۰۰+۳۰۰۰۰۰ تومان

بر روی پارچه ۲ متر تا ۳ متر = ۲۰۰۰۰۰+۵۰۰۰۰۰ تومان

بر روی چوب : ۲۰۰۰۰۰+۲۰۰۰۰۰ تومان

برروی تیشرت : ۲۰۰۰۰۰+۸۰۰۰۰۰ تومان

درج شعر ،اسم ،کلمه ،جمله مانند تصویر ارائه شده : ۲۰۰۰۰۰+۲۰۰۰۰۰

  • تمام کار ها با رنگ پارچه یا اکرلیک بوده و به صورت دستی انجام میگیرد.