وکالت تضمینی کلیه دعاوی با وکلای دادگستری خانم و آقا در موسسه حقوقی و وکالت.

توجه ؛

در صورت عدم موفقیت حق الوکاله مسترد میگردد.