من از سال ۹۴ کار ویراستاری و تایپ دورکاری انجام میدادم و خدا رو شکر تا به این لحظه یک نفر مشتری ناراضی نداشته ام