بازنویسی و تولید محتوا در زمینه های تکنولوژی و پزشکی.کلمات کلیدی که ارائه می شوند از کلمات پر جستحوی فارسی هستند و نویسنده مد نظر ما باید بتونه از منابع داخلی استفاده کنه و موضوع رو بر اساس اصول سئو بازنویسی کنه به طوری که به هیچ عنوان مطالب کپی نباشند.کار و پرداخت به صورت هفتگی انجام میشه و نویسنده در طی یک هفته باید حداقل۲۰۰۰۰ کلمه بازنویسی کنه.